QUẢN LÝ DỮ LIỆU THUỘC CÁC LĨNH VỰC
 
CÔNG NGHIỆP
Quản lý các cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp, làng nghề công nghiệp - TTCN, cấp phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
THƯƠNG MẠI
Quản lý thông tin các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng gas, thông tin chợ, các thông tin quy hoạch, các sản phẩm chủ lực của tỉnh
 
ĐIỆN - ATCN - HÓA CHẤT
Quản lý dữ liệu về lĩnh vực điện, lĩnh vực an toàn công nghiệp, lĩnh vực hoá chất, hỗ trợ xuất các biểu mẫu phục vụ in ấn, báo cáo
KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Thống kê, báo cáo các số liệu về tình hình kế hoạch - tài chính trên địa bàn toàn tỉnh theo chu kỳ hàng tháng, hàn quý, hàng năm